Thông báo về việc tăng cường công tác học sinh - sinh viên, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời

Căn cứ văn bản số 880/TCGDNN-HSSV ngày 03/5/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) về việc tăng cường công tác học sinh - sinh viên, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời. Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đề nghị các đơn vị phòng, khoa thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tăng cường thực hiện công tác học sinh, sinh viên theo các quy định tại Thông tư số 17/2017/TT- Bộ LĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế công tác học sinh, sinh viên; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên về Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14ngày 18/11/2016 của Quốc hội và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Thông báo, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong nhà trường về các hoạt động của một số nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội đức thánh chúa trời” và “Hội đức thánh chúa trời mẹ”; cảnh giác với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, suy nghĩ lệch lạc, từ bỏ gia đình, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bỏ bê công việc học tập, rèn luyện,…

3. Phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên và gia đình học sinh, sinh viên có biện pháp thích hợp nắm bắt chắc tình hình, kịp thời xử lý, ngăn chặn khi phát hiện cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong nhà trường tham gia vào “Hội đức thánh chúa trời” và “Hội đức thánh chúa trời mẹ”; tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; có các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những người lạ mặt vào trong nhà trường để truyền đạo trái phép và báo cáo kịp thời diễn biến tình hình về Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật nhà trường để giải quyết.