Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

I. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

          Phòng Công tác học sinh – sinh viên được thành lập từ tháng 8/2006 trên cơ sở tách ra từ Phòng Đào tạo, là đơn vơn vị tham mưu, đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về công tác HSSV, tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến HSSV trong quá trình học tập tại trường, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học;

2. Phối hợp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên”;

3. Theo dõi và phối hợp tổ chức quản lý việc học tập của HSSV;

4. Theo dõi và phối hợp tổ chức quản lý việc rèn luyện của HSSV;

5. Theo dõi và tổng hợp kết quả rèn luyện và học bổng, danh hiệu học tập của HSSV;

6. Phối hợp tổ chức quản lý đời sống vật chất của HSSV;

7. Phối hợp tổ chức quản lý đời sống tinh thần của HSSV;

8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV;

9. Phối hợp với các đơn vị duy trì nề nếp, kỷ cương của HSSV trong nhà trường;

10. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cho HSSV tham gia các hoạt động;

11. Tổ chức cho HSSV thực tập tại các doanh nghiệp;

12. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho HS-SV khi tốt nghiệp;

13. Tham gia công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN:

          1.  Họ và tên: Đỗ Thành Việt

          Ngày sinh: 28/5/1980

          Chức danh: Trưởng phòng

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán

          Trình độ LLCT: Trung cấp

          Ngày vào Đảng: 23/8/2005

          2.  Họ và tên: Vũ Thị Thu Hương

          Ngày sinh: 28/01/1974

          Chức danh: Phó trưởng phòng

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          Ngày vào Đảng: 05/12/2009

          3.  Họ và tên: Phạm Ngọc Thảo

          Ngày sinh: 22/01/1982

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Kỹ sư điện

          Trình độ LLCT: Trung cấp

          Ngày vào Đảng: 23/11/2011

          4.  Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

          Ngày sinh: 03/9/1985

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Vật Lý

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          Ngày vào Đảng: 19/5/2012

          5.  Họ và tên: Võ Minh Lực

          Ngày sinh: 08/11/1986

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          Ngày vào Đảng: 08/5/2013

          6.  Họ và tên: Trần Thục Linh

          Ngày sinh: 12/11/1976

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          7.  Họ và tên: Trần Nguyễn Lan Vy

          Ngày sinh: 30/10/1985

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          8.  Họ và tên: Lê Xuân Quang

          Ngày sinh: 20/11/1991

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDQP-AN

          Trình độ LLCT: Sơ cấp

          Ngày vào Đảng: 27/4/2017

          9.  Họ và tên: Trần Duy Linh

          Ngày sinh: 10/12/1959

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý

          10.  Họ và tên: Đặng Thế Thịnh

          Ngày sinh: 07/11/1993

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

          11.  Họ và tên: Ngô Anh Dũng

          Ngày sinh: 26/5/1994

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Nhà nước

          12.  Họ và tên: Đoàn Thanh Chương

          Ngày sinh: 01/01/1993

          Chức danh: Giáo vụ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục thể chất