ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu

Hoàn thành Đề án trường chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 45 trường chất lượng cao để đầu tư tập trung đến năm 2020 đạt trình độ khu vực ASEAN và quốc tế.

Hoàn thành việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (Tự chủ hoàn toàn) giai đoạn 2016-2019, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào năm 2020, theo Quyết định số  540/QĐ-TTg, ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và tiếp tục tự chủ những năm tiếp theo.

Hoàn thành Đề án của Bộ LĐ-TB & XH về việc đào tạo thí điểm 2 nghề trình độ quốc tế (Cơ điện tử và Điện tử công nghiệp) theo tiêu chuẩn của Học viện Chishoml (Australia); tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các nghề quốc tế đã được công nhận.

  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, được tổ chức và quản lý hiệu quả cao với năng lực tài chính vững mạnh, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Sứ mạng

a. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đa dạng hóa các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định, quốc gia, Khu vực ASEAN và thế giới.

b. Đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục nghề nghiệp và đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao theo quy định; bảo đảm cho người học được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ và các hoạt động chuyên môn khác; tạo cơ hội cho mọi người học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề.

c. Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Tầm nhìn

a. Thực hiện thành công Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất), tiếp tục thực hiện tự chủ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

b. Năm 2020 cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cấp độ quốc gia, có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng khu vực ASEAN và quốc tế. Đến năm 2025, hoàn thành tiêu chí của trường chất lượng cao cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế.

c. Giai đoạn 2020-2025, đủ năng lực đào tạo kỹ thuật viên công nghệ trình độ cao đẳng đạt chuẩn quốc gia, khu vực ASEANquốc tế trong các lĩnh vực công nghệ cao;  đổi mới công nghệ thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động./.