Phòng Quan hệ quốc tế và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Quan hệ quốc tế Ứng dụng KHCN   là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Phòng Quan hệ quốc tế và Ứng dụng KHCN có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1.1. Chức năng

Phòng QHQT và Ứng dụng KHCN là phòng chức năng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế; hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động quản lý và đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm và làm thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác tính giờ cho giáo viên các hoạt động bồi dưỡng; công tác làm đầu mối liên hệ thực tập doanh nghiệp và tổ chức, liên kết với các công ty tổ chức xuất khẩu lao động cho sinh viên của trường đã tốt nghiệp và nhu cầu xã hội của nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ:
a)  Công tác hợp tác quốc tế:

- Thực hiện chức năng tư vấn và điều phối hoạt động đối ngoại:

+ Tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác.

+ Liên hệ với các cơ quan trong nước về công tác đối ngoại để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường theo đúng qui định của nhà nước.

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu

+ Tổng hợp báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế định kỳ theo quy định của trường.

+ Xây dựng kế hoạch và chiến lược hợp tác quốc tế trình Ban Giám hiệu phê duyệt theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Giám hiệu

- Thực hiện chức năng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế chuyên ngành

+ Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo thuộc các chương trình, dự án, mạng lưới mà phòng làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Ban giám hiệu

+ Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các đơn vị công tác chuẩn bị và tổ chức các Hội thảo quốc tế chuyên ngành.

+ Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị chuyên ngành và lưu trữ thông tin về các Hội nghị, hội thảo, sự kiện Quốc tế để tổng hợp.

- Thực hiện chức năng xây dựng và triển khai các dự án, đề tài quốc tế

+ Xây dựng các dự án, đề tài quốc tế

+ Tham gia công tác quản lý, điều hành dự án, đề tài quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

+ Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các Khoa trong quá trình thực hiện đề tài và theo dõi thông tin thực hiện đề tài

+ Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị chuyên ngành và lưu trữ thông tin về dự án quốc tế để tổng hợp

- Thực hiện chức năng phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài

+ Tìm hiểu thông tin về các tổ chức quốc tế, mạng lưới các trường đại học và đề xuất Ban Giám Hiệu về việc tham gia vào các tổ chức, mạng lưới này

+ Điều phối và tham gia vào các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ các tổ chức mà trường là thành viên

+ Khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài (trường đại học/phòng thí nghiệm, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty) để đề xuất và tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi, tài trợ giữa các tổ chức này và trường.

- Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế

+ Tổ chức đón các đoàn khách quốc tế theo các quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế.

+ Tham gia hoặc chủ trì buổi đón khách quốc tế theo sự phân công và chỉ đạo của Ban giám hiệu.

+ Tiến hành đàm phán, trao đổi với đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác.

+ Phối hợp tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác nước ngoài.

+ Lưu trữ thông tin, tài liệu về nội dung các buổi đón tiếp, họp với đối tác nước ngoài.

 + Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế.

+ Phối hợp với các Phòng, Ban trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

b) Công tác quản lý nghiên cứu khoa học:

- Định hướng chính sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ NCKH trong nội bộ trường.

- Liên hệ xúc tiến để phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học đến các phòng khoa trong nhà trường với các đơn vị liên quan ngoài trường. Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng; đồng thời mở rộng quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

- Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục đăng ký, quy trình và báo cáo hoạt động NCKH, ứng dụng thực nghiệm chuyển giao công nghệ.

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các văn bản quy định về NCKH trong phạm vi nhà trường.

- Tiếp nhận và đề xuất phương án thực hiện đề tài NCKH các cấp.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện, tài chính khoa học. Tổ chức nghiệm thu và lập các chứng từ, đề xuất thu chi các dự án, đề án, các đề tài NCKH.

- Tham gia quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định và phối hợp với các khoa, bộ môn lưu hành giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và NCKH. Công bố, đăng ký bản quyền công trình NCKH các cấp.

- Phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức, quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội-khoa học kỹ thật để phục vụ công tác NCKH trong Trường.

- Chuẩn bị nội dung và là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường, cố vấn cho Đoàn TN tổ chức tốt hoạt động NCKH trong sinh viên. Phối hợp tổ chức các hội thi sinh viên NCKH trong phạm vi Nhà Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám hiệu nhà trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: