Phòng Quan hệ quốc tế và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

           

 

1. Thông tin chung

            - Tên đơn vị       : Phòng Quan hệ quốc tế và Ứng dụng Khoa học công nghệ

                                     (International Cooperation & Application Technology Office - QCET)

            - Địa chỉ              : 172 An Dương Vương- TP. Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định

            - Điện thoại        : 02562.210.603

            - Email                : cdn.nckh@gmail.com

            - Năm thành lập : 08/2016

2. Tổ chức nhân sự

3. Chức năng

Phòng QHQT và Ứng dụng KHCN là phòng chức năng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế; hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động quản lý và đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm và làm thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác tính giờ cho giảng viên các hoạt động bồi dưỡng; công tác làm đầu mối liên hệ thực tế doanh nghiệp và tổ chức, liên kết với các công ty tổ chức xuất khẩu lao động cho sinh viên của trường đã tốt nghiệp và nhu cầu xã hội của nhà trường.

4. Nhiệm vụ

4.1. Công tác hợp tác quốc tế

a) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm trong lĩnh vực đào tạo nghề.

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: củng cố, phát triển và quản lý quan hệ hợp tác quốc tế (HTQT) của trường theo đúng các quy định.

c) Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch HTQT hàng năm gồm: các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; xây dựng cơ chế cụ thể cho bồi dưỡng và phát triển cán bộ (ví dụ: nguồn học bổng, cho đào tạo ngắn hạn/dài hạn, trao đổi giảng viên, hội thảo quốc tế…); chương trình tình nguyện viên chương trình viện trợ quốc tế.

d) Làm công tác tổ chức giúp Ban giám hiệu đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường quốc tế, có kế hoạch theo dõi các văn bản ký kết.

e) Giúp Ban giám hiệu trong công tác thông dịch, biên dịch.

f) Giữ vai trò đầu mối, cầu nối, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin và tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác HTQT.

g) Tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng, các dự án mời thầu, các tổ chức quốc tế để phục vụ cho cho việc xây dựng, định hướng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác đào tạo quốc tế và phát triển trường nghề chất lượng cao theo kịp xu hướng quốc tế.

h) Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV trong các hoạt động tìm kiếm các nguồn lực, thẩm định, cử sinh viên đi nước ngoài thực tập, tham quan, trao đổi học tập cũng như tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới trường học tập, trao đổi.

i) Tìm kiếm, cung cấp và tư vấn các thông tin về hệ liên kết đào tạo với nước ngoài, hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ.

k) Phối hợp với các phòng, khoa trong công tác tổ chức đón tiếp, theo dõi và báo cáo đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin cấp visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế; đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác HTQT.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

4.2. Công tác quản lý nghiên cứu khoa học

a) Định hướng chính sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật (NCUDKHKT) trong nội bộ trường.

b) Là đầu mối liên hệ xúc tiến để phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học đến các phòng khoa trong nhà trường với các đơn vị liên quan ngoài trường. Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng; đồng thời mở rộng quan hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

c) Hướng dẫn các đơn vị về thủ tục đăng ký, quy trình và báo cáo hoạt động NCUDKHKT, ứng dụng thực nghiệm chuyển giao công nghệ.

d) Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các văn bản quy định về NCUDKHKT trong phạm vi nhà trường.

e) Tiếp nhận và đề xuất phương án thực hiện đề tài NCUDKHKT các cấp.

f) Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện, tài chính khoa học. Tổ chức nghiệm thu và lập các chứng từ, đề xuất thu chi các dự án, đề án, các đề tài NCUDKHKT.

g) Tham gia quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định và phối hợp với các khoa, bộ môn lưu hành giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và NCUDKHKT. Công bố, đăng ký bản quyền công trình NCUDKHKT các cấp.

h) Phối hợp với các phòng, khoa và các giảng viên trong việc thực hiện thiết bị đào tạo tự làm.

i) Quản lý công tác làm, chế tạo và dựa vào kết quả hội thi để công nhận các thiết bị đào tạo tự làm.

k) Phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức, quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội - khoa học kỹ thật để phục vụ công tác NCUDKHKT trong trường.

l) Chuẩn bị nội dung và là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường, cố vấn cho Đoàn TN tổ chức tốt hoạt động NCUDKHKT trong sinh viên. Phối hợp tổ chức các hội thi sinh viên NCUDKHKT trong phạm vi nhà trường.

m) Tìm kiếm các nguồn kinh phí trong và ngoài tỉnh cho các đề tài nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu ký kết các hợp đồng nghiên cứu.

n) Đề xuất với Ban Giám hiệu và làm các thủ tục, hướng dẫn để giáo viên trường tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh.

o) Công tác tính giờ cho giáo viên các hoạt động bồi dưỡng.

p) Công tác làm đầu mối liên hệ thực tế doanh nghiệp cho giáo viên.

q) Công tác tổ chức và liên kết với các công ty tổ chức xuất khẩu lao động cho sinh viên của trường đã tốt nghiệp và nhu cầu xã hội.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường.

 5. Thành tích đạt được

- Năm học 2016-2017: Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học 2017-2018: Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học 2018-2019: Tập thể lao động ......

6. Hình ảnh tập thể phòng