Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Vai trò của Khoa học – công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 15 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Võ Thị Tuyết Nhung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 9.22.90.02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Viên  PGS.TS Đoàn Thế Hùng.

NCS. Võ Thị Tuyết Nhung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

          Luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển LLSX ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của KH&CN đối với sự phát triển LLSX ở Việt Nam trong thời gian tới. 

 

Đóng góp mới của Luận án:

          Luận án xây dựng được quan niệm và nội dung về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của LLSX;  Luận án đã làm rõ được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về vai trò của KH&CN đối với phát triển LLSX ở Việt Nam;

          Luận án luận giải và đề xuất được một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của KH&CN đối với phát triển của LLSX ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

          Về mặt lý luận, Luận án góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của LLSX;

          Về mặt thực tiễn, Luận án góp phần làm rõ vai trò của KH&CN đối với phát triển LLSX ở Việt Nam hiện nay; cung cấp luận cứ khoa học nhằm phát huy vai trò của KH&CN đối với phát triển của LLSX ở Việt Nam trong thời gian tới;

          Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề có liên quan.

          Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

                                                                                                                                  Tin và ảnh: Mỹ Hiền

Nguồn: https://gass.edu.vn