Kế hoạch Hội thi thiết bị - Đồ dùng dạy học cấp trường năm 2019

          Nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên của nhà trường trong việc tự làm thiết bị đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường; Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong nhà trường học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 7h00, ngày 25 tháng 5 năm 2019 (Thứ 7).

2. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

II. Nội dung của Hội thi

1. Các hoạt động trong Hội thi

Trong Hội thi gồm các hoạt động: trưng bày, trình diễn và thi các thiết bị đào tạo tự làm.

2. Thiết bị dự thi

a. Thiết bị tham gia dự thi: là dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình tổ chức đào tạo.

b. Yêu cầu đối với thiết bị tham dự thi:

- Không vi phạm bản quyền tác giả và sở hữu công nghiệp;

- Phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy;

- Sản phẩm có tính sáng tạo mới hoặc tính kế thừa có cải tiến;

- Đảm bảo tính sư phạm, khoa học, thẩm mỹ và hiệu quả;

- Mỗi thiết bị dự thi phải có bản thuyết minh và hướng dẫn sử dụng.

3. Giải thưởng Hội thi

Căn cứ vào quy mô và số lượng thiết bị dự thi, giải thưởng Hội thi gồm:

- Giải tập thể: Dành cho Khoa có nhiều thiết bị đạt giải tại Hội thi;

- Giải cá nhân (cho tác giả hoặc nhóm tác giả): Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích.

III. Danh sách các thiết bị đăng ký dự thi